Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DITTO s.r.o. IČO 25306219 se sídlem Svitavská 1099/18, 67801 Blansko zapsané v obchodním rejstříku vedené u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 24095 (dále jen prodávající) upravují právní vztahy mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem (dále jen kupující) při prodeji zboží.

II. Rámcová smlouva o dealerském prodeji
Rámcová smlouva o dealerském prodeji – dealerská smlouva je souhrn pravidel a ujednání definující podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím – dealerem. Dealerem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba , která nakupuje zboží u prodávajícího za účelem dalšího prodeje a která má k tomu platné živnostenské oprávnění. Projeví-li taková fyzická nebo právnická osoba zájem stát se obchodním partnerem prodávajícího, (dále zájemce), obrátí se na obchodního zástupce prodávajícího telefonicky , emailem nebo vyplněním registračního formuláře na stránkách prodávajícího. Obchodní zástupce zašle zájemci návrh dealerské smlouvy ve dvojím provedení dle dohody elektronicky nebo poštou .Zájemce odešle prodávajícímu vyplněnou a podepsanou dealerskou smlouvu ve dvojím vyhotovení spolu s originálem případně úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ,nebo živnostenského listu v případě fyzických osob , které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Jedno vyhotovení této smlouvy bude podepsáno oprávněnou osobou prodávajícího a zasláno zpět zájemci. V případě, že dealerskou smlouvu nepodepisuje statutární zástupce, ale osoba k tomu pověřená, je tato povinna ke smlouvě připojit ověřenou plnou moc opravňující k podpisu smlouvy. Podpisem dealerské smlouvy oběma smluvními stranami se zájemce stává dealerem (kupujícím) a obchodním partnerem prodávajícího.

III. Objednání zboží

1. Zboží bude prodávající kupujícímu dodávat na základě řádně uzavřené objednávky . Objednávku je nutno zaslat prodávajícímu některým z následujících způsobů
a) elektronicky – prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího (e-shopu), jehož odkaz se nachází na serveru www.ditto.cz.
b) elektronicky – emailem, zaslaným na adresu obchod@ditto.cz, případně na adresu přiděleného obchodníka
c) poštou - na adresu DITTO s.r.o., Svitavská 1099/18, 678 01 Blansko
d) telefonicky
2. Každá objednávka musí obsahovat následující položky
a) číselné označení objednávky
b) identifikace kupujícího včetně IČO a DIČ
c) datum vystavení objednávky
d) přesnou specifikaci požadovaného zboží na základě údajů uvedených v objednávkovém systému, nebo v ceníku prodávajícího
e) požadovaný termín dodání, požadované místo dodání a požadovaný způsob odběru zboží,
f) způsob plnění – možnost částečného plnění nebo požadavek pouze na kompletní dodávku.

V případě realizace objednávky přes objednávkový systém (e-shop) je k zadání všech uvedených náležitostí kupující veden automaticky objednávkovým systémem.
Pokud má kupující s prodávajícím sjednané speciální podmínky pro odběr zboží (slevy, nestandardní služby), musí být tyto v objednávce zřetelně specifikovány včetně údaje o tom, s kterým obchodním zástupcem byly tyto speciální podmínky sjednány. V případě neuvedení těchto údajů bude zboží kupujícímu fakturováno za běžné ceny příslušné dealerské kategorie při plnění standardních podmínek.

IV. Doklady a platební podmínky

1. Faktura – daňový doklad
Prodávající vystavuje ke každé dodávce zboží kupujícímu fakturu – daňový doklad, který obsahuje následující náležitosti:
a) Datum vystavení
b) datum zdanitelného plnění
c) datum splatnosti
d) obchodní jméno kupujícího
e) IČO, DIČ
f) sídlo a místo podnikání
g) obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není kupující
h) popis fakturovaného zboží, který obsahuje kód zboží podle ceníku, popis zboží, jednotkovou kupní cenu bez DPH ,množství zboží a cenu za všechny kusy
i) celkovou kupní cenu bez DPH
j) celkovou kupní cenu s DPH
k) sazbu DPH a její číselné vyjádření
Při osobním odběru obdrží přebírající fakturu a dodací list společně se zbožím. Při dodání zboží smluvním dopravcem je faktura s dodacím listem přibalena ke zboží, pokud se kupující nedohodl s prodávajícím jinak.

2. Platební podmínky
Faktury jsou vystavovány s délkou splatnosti zpravidla 10 kalendářních dnů od data vystavení faktury, pokud v rámcové kupní smlouvě , případně jiných smlouvách či dohodách mezi kupujícím a prodávajícím není stanoveno jinak. Kupující je povinen zaplatit sjednanou kupní cenu uvedenou na vystavené faktuře. V případě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího je kupní cena považována za zaplacenou teprve v den jejího připsání na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující oprávněn účtovat sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Kupující není oprávněn zadržovat platby ani jejich části z důvodu jakýkoliv pohledávek vůči prodávajícímu včetně nároku splnění reklamace. Kupující taktéž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé prodávajícím či získané postoupením jiného subjektu.
Při platbě v hotovosti na pokladně prodávajícího při převzetí zboží je kupujícímu vystaven doklad o úhradě kupní ceny v hotovosti.
Při platbě na dobírku prostřednictvím smluvního dopravce je kupující povinen si vyžádat od přepravce doklad o převzetí finanční částky.
Při platbě na základě zálohové faktury je prodávajícím vystavena zálohová faktura a tato zaslána kupujícímu. Až po připsání fakturované částky na účet prodávajícího nebo po složení této částky v hotovosti na pokladně prodávajícího je objednané zboží rezervováno kupujícímu. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem na adresu udanou kupujícím, případně je kupujícímu zaslána výzva k osobnímu odběru. K této dodávce je přiložena faktura – daňový doklad, na které je zaúčtována zaplacená záloha.

V. Dodací podmínky

1. Dodání zboží
Dodání zboží může probíhat následujícími způsoby:
a) Přepravní služba
b) Pošta
c) osobní odběr

V případě osobního odběru je tento možný v pracovní dny v době od 8.30 do 17.00 hodin v sídle prodávajícího. Osoba, odebírající zboží musí doložit kopii objednávky kupujícího a musí se identifikovat průkazem totožnosti, případně plnou mocí. Pokud se přebírající osoba neprokáže dostatečným způsobem, je prodávající oprávněn odmítnout vydání zboží. Prodávajícím bude společně se zbožím předána faktura a dodací list. Přebírající osoba potvrdí na dodacím listu převzetí zboží a na faktuře její převzetí. V případě, že kupující neodebere zboží do 10 dnů od realizace objednávky je prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit.
V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce nebo pošty odešle prodávají zboží na adresu kupujícího, případně na adresu jeho provozovny, tak, jak byla kupujícím zadána do objednávkového systému, případně jak je uvedena v rámcové kupní smlouvě. Pokud kupující požaduje dodání zboží na adresu jeho odběratele, nese veškerá rizika s tím spojená.

2. Dodací lhůty
Pokud je zboží skladem a k jeho dodání je použita přepravní služba nebo pošta, je toto dodáno zpravidla v průběhu následujícího pracovního dne. Pokud bylo zboží objednáno po 15. hodině, může být toto dodáno druhý pracovní den po přijmutí objednávky. Zboží, jehož váha přesahuje 50 kg, nebo je baleno na paletě, bývá zpravidla dodáno do dvou dnů od realizace objednávky. Ve všech případech, kdy zboží nebude kupujícímu dodáno následující den po realizaci objednávky, podá o této skutečnosti prodávající kupujícímu zprávu emailem nebo telefonicky. Prodávající neodpovídá za zpoždění, které je způsobeno smluvním přepravcem.

3. Cena přepravného
a) U objednávek, jejichž celková cena nedosahuje částky 10 000,-Kč bez DPH je účtováno paušální přepravné dle aktuální sazby zobrazené v e-shopu.
b) V případě objednávek , jejichž celková cena je 10 000,- Kč bez DPH a vyšší se poplatek za přepravu neúčtuje.

4. Převzetí zboží u kupujícího
a) Při převzetí zboží kupujícím na udané adrese je tento povinen před potvrzením převzetí zásilky překontrolovat množství balíků a neporušenost originálního obalu.
b) Pokud přebírající zjistí nesrovnalosti v množství balíků, je povinen provést o tom záznam na přepravním listu dopravce. V případě zjištění poškození zásilky je povinen s dopravcem neprodleně sepsat Zápis o škodě. Pokud poškození zásilky není zcela zjevné při předání od přepravce a je zjištěno později, po rozbalení , je přebírající povinen oznámit dopravci neprodleně vzniklou škodu. Nejzazší termín oznámení škody od předání zboží tak, aby byla tato reklamace uznána se řídí dle konkrétních obchodních podmínek přepravce. Kupující je o vzniklé škodě povinen informovat také prodávajícího.
c) Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu typu zboží a výrobních čísel zboží dle dodacího listu. Pokud zjistí rozdíl, musí nejpozději do druhého pracovního dne kontaktovat prodávajícího .V případě vad v typu zboží zajistí prodávající výměnu zboží za požadovaný typ, v případě zjištění rozdílu ve výrobních číslech, zajistí prodávající opravu dodacího listu. Pokud kupující neupozorní na rozdíl výrobních čísel na zboží a na dodacím listu, vystavuje se nebezpečí, že jeho následná reklamace zboží nemusí být uznána.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy.
Odstoupit je možné zasláním emailu na adresu obchod@ditto.cz . V emailu je nutné uvést identifikaci koupeného zboží (popis, výrobní číslo, atd.), adresu kupujícího případně další identifikační údaje. Nejlépe je uvádět číslo faktury nebo dodacího listu, které nákup identifikuje jednoznačně. Je-li na faktuře více položek je třeba uvést které položky chce kupující vrátit.
Přijetí emailu o odstoupení od smlouvy bude potvrzeno bez zbytečného odkladu.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na své náklady na adresu:
DITTO s.r.o.
Svitavská 1099/18
67801 Blansko
Na uvedené adrese je také možné odstoupit od smlouvy korespondenčně.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Pokud se jedná o spotřební zboží (např. barvící pásky do tiskárny, papírové kotoučky apod.), lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité a v neporušeném originálním balení.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení doručit na uvedenou adresu vrácené zboží společně s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není povinné), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s informací, že částka bude odebrána v hotovosti.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě proplácení dobropisu v hotovosti může může být spotřebitel vyzván k předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může být proplacení peněžních prostředků odmítnuto.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zboží na uvedenou adresu odpovídající peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou jejich hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, vzniká dodavateli právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech
Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH.
Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující bere na vědomí, že si dodavatel vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která mu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro opětovné uvedení zboží do prodeje.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v následujících případech:
- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
- použil-li kupující věc ještě před objevením vady
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Kupujícímu podnikateli bude na vrácené boží vystaven dobropis a částka ne něm uvedená mu bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržen kupujícím potvrzeného dobropisu.
Z důvodu ochrany práv kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v sídle dodavatele, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

VII. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) ve společnosti DITTO s.r.o.

Společnost DITTO s.r.o. vynakládá veškeré úsilí o zajištění soukromí zákazníků a udržuje své postupy ochrany těchto informací tak, aby byly v souladu s požadavky obecného nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation) .

1. Shromažďované osobní údaje.

Společnost DITTO s.r.o. od Vás shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo při využití našich webových stránek, např.:
- údaje o sobě a společnosti, pro kterou pracujete, při registraci účtu u naší společnosti. Mezi tyto údaje může patřit Vaše jméno a kontaktní údaje, název Vaší společnosti a firemní údaje, údaje o Vašem postavení ve společnosti. Případně o tom jak jste se odzvěděli o našich stránkách,
- obchodní, fakturační a dodací údaje, pokud u nás nakoupíte některý s našich produktů nebo služeb,
- záznamy o Vaši komunikaci s námi, např. Například emailové reakce na naše stránky, technické dotazy položené emailem nebo přes webový formulář, ohlášení nesrovnalostí na stránkách,
- pokud se zúčastníte některého z našich zákaznických průzkumů nebo soutěže,
- pokud budete komunikovat s některým z našich prodejců, např. v sídle společnosti, prodejně, na výstavě nebo v prostorách zákazníka.
- Můžeme také vést záznamy o určitých podrobnostech týkající se toho, jak používáte naše webové stránky, např. webová stránka, z které jste přišli nebo na kterou odcházíte, jedinečné ID Vašeho zařízení, Vaše adresy IP a operační systém, reklamy, na které klikáte, produkty, které vyhledáváte, produkty, které si kupujete, a informace, které stahujete. Marketingové e-maily, které Vám pošleme, mohou také automaticky odhalit, zda jste obdrželi nebo otevřeli e-mail nebo klikli na odkaz v našich marketingových materiálech. Tyto informace používáme pro naše vlastní měření výkonnosti, ale také k tomu, abychom Vám na míru přizpůsobili naše propagační sdělení a reklamy.

2. Využívání osobních údajů.

V závislosti na tom, jaké služby využíváte používáme Vaše osobní údaje k těmto účelům:
-realizace Vaší objednávky, případně poskytnutí služeb, které jste si objednali,
-správa Vašeho uživatelského účtu,
-správa a vyřizování dotazů nebo stížnosti,
-personalizace obsahu našich stránek na základě nastavení na Vašem účtu, historie Vašich nákupů a Vaší aktivity při procházení stránkami,
-na základě Vašeho využívání našich stránek Vás můžeme požádat o hodnocení našich produktů a služeb nebo provádět průzkum trhu,
- zasílání marketingových sdělení a zobrazování cílené reklamy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo tak smíme činit na základě jiného oprávnění,pro bezpečnostní účely, při vyšetřování podvodů, příp. za účelem ochrany nás a třetích stran,
-v zájmu dodržování našich zákonných a regulačních povinností.

Při zpracování Vašich osobních údajů se na základě zákonů na ochranu osobních údajů spoléháme na tato právní východiska:
-protože zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy s Vámi nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s Vámi (např. pokud jste si u nás něco zakoupili, použijeme Vaše osobní údaje ke zpracování platby a splnění Vaší objednávky),
-protože je to oprávněným zájmem naší splečnosti a Vaší společnosti, pokud provádíte objednávky jménem Vaší společnosti,
-protože jsme získali Váš souhlas (např. pokud jste se na nás obrátili s dotazem, pokud jste do svého účtu uvedli nepovinné údaje nebo pokud udělíte souhlas s tím, že od nás budete dostávat marketingová sdělení),
-protože je to oprávněným zájmem naší společnosti jako poskytovatele produktů a služeb v oblasti elektronické komerce v zájmu udržování a propagování našich služeb. Vždy se snažíme lépe porozumět našim zákazníkům, abychom mohli nabízet ty nejlepší produkty a zákaznické zkušenosti. Vaše údaje použijeme k tomu, abychom upravili Vaše zobrazení v našem e-shopu a abychom zajistili vyšší zajímavost a relevantnost produktů a nabídek, které se Vám zobrazují.

3. Sdílení ososbních údajů.
Společnost DITTO s.r.o. musí v rámci vyvíjení své činnosti sdílet údaje s určitými vybranými třetími stranami:

Poskytovatelé služeb:
Údaje předáváme našim poskytovatelům služeb jednajícím naším jménem (např. společnostem, které poskytují digitální marketingové služby, jako jsou doporučení produktů, statistické analýzy, obchodní a provozní reporty, optimalizace webových stránek) a třetím stranám zapojeným do dodavatelského řetězce (např. přepravci, poskytovatelé kurýrních služeb a zasilatelské společnosti).

Profesionální právní poradci:
V případě řešení právních nestovnalostí a sporů.

Orgány veřejné správy:
Má-li být Vaše objednávka doručena mimo území Evropské unie může být nutné sdílet údaje s celními orgány zde i v zemi určení. Osobní údaje můžeme také sdílet s bezpečnostními složkami nebo jiným orgánem veřejné správy, např. za účelem nahlášení podvodu nebo v reakci na zákonnou žádost.

Kontrola úvěrové historie a historie podvodů:
Údaje můžeme sdílet s agenturami poskytujícími informace o úvěruschopnosti a se třetími stranami zapojenými do prevence a odhalování podvodů.
Prodej podniku nebo majetku: V případě, že budeme prodávat jakákoli obchodní aktiva, osobní údaje našich zákazníků mohou být sděleny potenciálními kupujícímu. V tomto případě vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili, že kupující bude zavázán podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost DITTO s.r.o. může sdělit osobní údaje v případech, kdy se domníváme, že jejich sdělení je nezbytné k zajištění ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti, našich zákazníků, zaměstnanců nebo veřejnosti nebo když k tomu budeme jiným způsobem ze zákona oprávněni.

4. Uchovávání osobních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak dlouho je budeme potřebovat pro účely uvedené výše, a proto se tato lhůta bude lišit v závislosti na Vaší interakci s naší společností. Například, pokud si od nás něco zakoupíte, uchováme záznam o Vašem nákupu po dobu nezbytnou k fakturaci a pro daňové a záruční účely. Můžeme také uchovávat záznam korespondence s Vámi (např. pokud jste produkt reklamovali), a to tak dlouho, jak bude nutné pro účely ochrany před právními nároky. Více informací o délce uložení souborů cookie naleznete v zásadách používání souborů cookie.
Pokud Vaše údaje již nebudeme potřebovat, smažeme je. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte od odběru našich marketingových sdělení, ponecháme si záznam o Vaší e-mailové adrese, abychom zabránili zasílání marketingových e-mailů v budoucnu.

5.Zabezpečení osobních údajů.
Společnost DITTO s.r.o. se vždy snaží zajistit nejvyšší úroveň služeb a bezpečnosti pro naše zákazníky a stránky DITTO s.r.o. jsou udržovány a provozovány s důrazem na jejich zabezpečení.
Abychom zajistili bezpečnost a ochranu Vašich osobních údajů vždy, když pošlete jakékoli citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet a údaje o účtu použijeme pokud možno co nejmodernější technologie kódování a ochrany Vašich údajů. To je Vaše záruka bezpečné a zabezpečené transakce.
Citlivé informace o kreditních kartách uložené v našich interních systémech jsou také uchovávány v zašifrovaném formátu.
Informace o Vašem účtu u naší společnosti osobní jsou chráněny heslem, takže přístup k těmto osobním údajům máte jenom a pouze Vy. Informace o Vašem účtu v našem e-shopu můžete upravovat s využitím svého uživatelského jména a hesla. Doporučujeme Vám, abyste nikomu nesdělovali své heslo. Nikdy Vás nebudeme žádat o sdělení Vašeho hesla v nevyžádaném telefonním hovoru ani v žádném nevyžádaném e-mailu.

6. Využívání osobních údajů k marketingovým účelům.
Společnost DITTO s.r.o. Vám může zasílat e-maily, volat či posílat SMS ohledně nabízených produktů a služeb. Kromě toho Vám můžeme příležitostně zasílat komunikaci typu direct mail ohledně produktů, které by Vás mohly zajímat.
Pokud nám neumožníte zasílání těchto marketingových informací nastavením volby ve Vašem účtu v našem internetovém obchodě budou Vám zasílány pouze důležité informace týkající se zajištění základního provozu jako je například omezení provozu e-shopu které by Vás mohlo omezit ve Vaší činnosti.
Je pravděpodobné, že některá nebo všechna tato marketingová sdělení Vám budou uzpůsobena na míru na základě toho, co o Vás, případně Vaší společnosti víme, např. z nastavení ve Vašem profilu v našem e-shopu, historii objednávek a historii vyhledávání.
Pokud si již nepřejete, abychom Vás kontaktovali, máte kdykoli možnost:
-upravit své nastavení ve Vašem osobním profilu v našem e-shopu,
-odhlásit se od odběru e-mailů kliknutím na odkaz v každém e-mailu.

Můžete se také setkat s našimi reklamami na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí. Tyto reklamy Vám mohou být přizpůsobeny na míru pomocí souborů cookies (které sledují Vaši aktivitu na webu a umožňují nám tak předkládat inzerci zákazníkům, kteří navštívili naše stránky a náš e-shop). Pokud vidíte reklamu na sociálních sítích, může to být díky tomu, že jsme sociální síti zadali, aby se reklamy zobrazovaly našim zákazníkům nebo uživatelům, kteří splňují demografický profil našich zákazníků. V některých případech sem může patřit sdílení Vaši e-mailové adresy se sociální sítí. Pokud již nechcete vidět personalizované reklamy, můžete změnit nastavení souborů cookies a ochrany osobních údajů ve Vašem prohlížeči na těchto webových stránkách třetích stran.


7. Jak opravovat nebo odstranit osobní údaje.
Informace na svém osobním profilu si můžete zobrazit a upravit kdykoli po přihlášení do našeho e-shopu v sekci „Přihlášení“ a dále „Editace zákazníka“.
Pokud jste zapomněli své heslo nebo máte nějaké jiné problémy s přístupem do našeho e-shopu kontaktujet nás na telefonním čísle +420 603 234 610.
Máte-li dotaz ohledně svých osobních údajů, který nemůžete vyřešit přes svůj osobní profil, obraťte se na nás s využitím níže uvedených údajů. Podle zákona o ochraně osobních údajů Spojeného království máte právo na přístup (včetně strojově čitelného formátu), opravu a žádost o výmaz svých osobních údajů a naše společnost vyhoví všem žádostem o uplatnění těchto práv v souladu s platnými právními předpisy. Vezměte však na vědomí, že tato práva jsou v řadě případů omezena a může se vyskytnout situace, kdy Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.
Soubory cookie
Společnost DITTO s.r.o. používá soubory cookie a podobné technologie k zajištění funkčnosti provozovaných eshopů, zlepšování webových stránek a personalizaci.
Kontakt
Otázky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů směřujte e-mailem na adresu: obchod@ditto.cz
Pokud máte nějaké otázky nebo obavy ohledně svých osobních údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit v zájmu promítnutí změn právních předpisů, regulatorních pravidel nebo našich postupů nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem. Pokud se tak stane a bude-li to vyžadováno ze zákona, předložíme Vám nové a aktualizované oznámení obsahující podrobné informace o tom, jak se mění způsob používání Vašich osobních údajů, a popř. si vyžádáme Váš souhlas s dalším zpracováním.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavíraných v budoucnu mezi oběma stranami.
2. Záruční podmínky zboží dodávaného kupujícím jsou uvedeny v jeho všeobecných závěrečných podmínkách.
3. Veškeré změny znění Všeobecných obchodních podmínek budou kupujícímu oznámeny. Oznámení bude provedeno uveřejněním změn na internetové adrese www.ditto.cz.
4. Kupující se zavazuje bezodkladně sdělit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádný vliv kupujícího vůči prodávajícímu a dále pak veškeré změny údajů v uvedených obchodním nebo živnostenském rejstříku.
5. Pro řešení případných sporů vzniklých mezi stranami jsou příslušné soudy České republiky , přičemž místní příslušnost soudů se bude řídit místem sídla prodávajícího.