Všeobecné záruční podmínky - reklamační řád

1. Záruční podmínky

a) Ke každému zboží zakoupeného u firmy DITTO s.r.o. (dále jen prodávající), je přikládána faktura a dodací list. Dodací list slouží zároveň jako list záruční a je na něm uváděna délka záruky pro jednotlivé položky.

b) Záruka začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě že je oprava realizována výměnou zboží za jiný kus, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Délka záruky na vyměněné zboží je přitom minimálně 6 měsíců. Nové sériové číslo bude uvedeno na reklamačním protokolu , který obdrží kupující společně s vyměněným zbožím. Při uplatnění dalších reklamací je nutné předložit tento reklamační protokol.

c) Zboží reklamované do tří dnů po jeho zakoupení je reklamováno přednostně výměnou za nový kus. Pokud zboží na výměnu není k dispozici, může kupující vrátit zboží prodávajícímu a ten na ně vystaví dobropis. I v tomto případě se kupující může rozhodnout pro opravu zboží běžným postupem.

d) Prodávající zajišťuje vyřešení záruční reklamace opravou nebo náhradou za zboží stejné, nebo obdobné se srovnatelnými nebo technickými parametry , případně finanční náhradou s přihlédnutím k aktuální tržní hodnotě zboží.

e) Informace o technických parametrech a kompletnosti dodávaných produktů firmou DITTO s.r.o. se v případě rozdílů řídí výhradně originálními popisy o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udávaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

f) Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení, které je určeno pro ukládání dat. Prodávající také neodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačové,m systému. Při předávání zařízení k opravě je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit tak jejich ztrátě. Kupující je taktéž povinen provést takové kroky, aby nemohlo dojít k možnému zneužití dat.

g) Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými prodávajícím neschválenými komponenty ani s programovým vybavením jehož funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce a prodávajícím potvrzena.

h) Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem instalovaného programovaného vybavení způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení nainstalovaného programového vybavení.

i) V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s opravou , testování a dopravou. Zboží je kupujícímu zpět zasláno na dobírku , nebo po zaplacení vystavené faktury.

2. Zánik záruky

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

a) V den převzetí zboží do opravy již vypršela u reklamovaného zboží záruční doba

b) Zboží není ve stavu , který je v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží

c) Jsou porušeny ochranné pečeti a nálepky poškozením zboží a to i při přepravě.Tyto škody způsobené při přepravě je nutné řešit přímo s dopravcem.

d) Neodbornou nebo nevhodnou instalací ,obsluhou zacházením a zanedbáním péče o zboží

e) Používáním zboží v podmínkách a prostředí, které neodpovídají podmínkám stanoveným výrobcem jako například nevhodná prašnost, vlhkost a jiné chemické a mechanické vlivy

f) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo provozem v rozporu s podmínkami v uvedenými dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

g) Provedení neoprávněného zásahu do zařízení nebo jiných úprav bez svolení prodávajícího.

h) Zboží bylo poškozeno živly.

i) Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující doložit schopen legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu.

3. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:

a) Uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České republiky poskytován autorizovaný servis přímo v autorizovaných servisních střediscích. V případě , že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, je reklamace považována za vyřízenou. V případě, že autorizované servisní středisko oznámí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, kupující reklamuje vadu u prodávajícího a to nejpozději do 14 dnů od převzetí protokolu z autorizovaného servisního střediska. Nejpozději však do konce záruční lhůty prodloužené o dobu , po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku.

b) V případě, že je společně se zbožím dodáván také záruční list výrobce nebo dodavatele, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu nelze zboží v záruční době reklamovat.

c) Pokud kupující zasílá zboží k reklamaci prodávajícímu přepravní službou nebo jiným smluvním partnerem, hradí veškeré náklady spojené s dopravou zboží. Prodávající potom hradí náklady na dopravu opraveného zboží zpět kupujícímu.

d) Každá reklamační zásilka prodejci musí obsahovat soupisku zasílaného zboží. Při nedodržení toho postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že nebude uznána jeho pozdější reklamace rozdílu počtu kusů jim odeslaných a prodejcem přijatých.

e) Každá reklamační zásilka musí obsahovat popis závady pro každou reklamovanou položku.

f) Reklamované zboží může být odmítnuto , obsahuje-li neoriginální nálepky, popisky a jiná znečištění.

g) Adresa pro doručování reklamovaného zboží je DITTO s.r.o, Svitavská 18, 678 01 Blansko

4. Závěrečná ustanovení

Objednáním a převzetím zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy DITTO s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen. Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.